Adatkezelési tájékoztató

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1./ Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Üdülőszövetkezet adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Üdülőszövetkezetünk minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Üdülőszövetkezetünk az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Üdülőszövetkezetünk, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

A Tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Napfény Üdülőszövetkezet
Székhely: 8749 Zalakaros, Termál út 10.
Cégjegyzékszám: 20 02 050125
Adószám: 10120800-2-20
Képviselő: dr. Érdi Katalin elnök
Telefonszám:
E-mail cím: elnok@hotelnapfeny.hu
Honlap: www.napfenyuduloszovetkezet.hu

(a továbbiakban: Üdülőszövetkezet)

Üdülőszövetkezet a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésé-re, Adatvédelmi megbízottunk: Rohs Éva

Üdülőszövetkezet honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

IT szolgáltatónk:

2./ Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

3./ Közösségi irányelvek / Adatkezelés az Üdülőszövetkezet Facebook oldalán

(1) Üdülőszövetkezet termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) Üdülőszövetkezet Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) Üdülőszövetkezet Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Üdülőszövetkezet nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Üdülőszövetkezet előzetes értesítés nél-kül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) Üdülőszövetkezet nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adat-tartalmakért, hozzászólásokért. Üdülőszövetkezet nem felel semmilyen, a Facebook működé-séből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

4./ Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgo-zóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Üdülőszövetkezet külföldre nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Üdülőszövetkezetet. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljá-nak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Üdülőszövetkezet adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatá-rozott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adata-it megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biz-tosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hoz-záféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munka-vállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az Interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Üdülőszövetkezet mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vál-lalni, Üdülőszövetkezethez beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

5./ Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ön az adatkezelésről

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingye-nes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérel-met már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük ab-ban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbí-téshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jog-szabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Üdülőszövetkezet a személyes adatok helyesbítésről, zárolás-ról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehe-tőségéről. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 1 hónapon be-lül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöt-tünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszűntetjük, és az adatokat zároljuk, vala-mint a tiltakozásról,

továbbá, az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozás-sal érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyít-juk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a dönté-sünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határ-idő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állam-polgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Üdülőszövetkezet hivatalos képviselőjét, adatvédelmi megbízottját.

6./ Főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre

7./ Adatkezelési tájékoztató módosítása

Üdülőszövetkezet fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos infor-mációk közzététele a (napfenyuduloszovetkezet.hu/adatkezeles) weboldalon történik.

NAPFÉNY ÜDÜLŐSZÖVETKEZET 2021.